Προϊστορική αρχαιολογία

 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1ο Εξάμηνο

   

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

ΑΠΡ 701

 Νησιωτική Αρχαιολογία – Μεθοδολογία και Προβληματική

3

Υ

15

ΑΠΡ 712

Αρχαιοβοτανική – Άνθρωποι και Φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο

3

Υ

15

 

 Σύνολο ECTS

  

30

2ο  Εξάμηνο

   

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

ΑΠΡ 715

 Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο

3

Υ

15

ΑΠΡ 707

Η οργάνωση των πρώτων γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων της Ελλάδας – Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνικές πρακτικές

3

Υ

15

 

 Σύνολο ECTS

  

30

3ο  Εξάμηνο

   

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

Δ 1

 Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας

3

Υ

10

Δ 1α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι

 

Υ

20

 

 Σύνολο ECTS

  

30

4ο  Εξάμηνο

   

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

Δ 2

Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία

3

Υ

10

Δ 2α

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ

 

Υ

20

 

Σύνολο ECTS

  

30

5ο  Εξάμηνο

   

Κωδικός

Μάθημα

Ώρες/εβδ.

Τύπος

μαθήματος

ECTS

Δ 3

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

 

Υ

30

 

Σύνολο ECTS

  

30

    

 

 

Κατάλογος Μαθημάτων 

   

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες/ εβδ.

Τύπος μαθήματος

ECTS

ΑΠΡ 701

Νησιωτική Αρχαιολογία – Μεθοδολογία και Προβληματική

3

Υ

15

ΑΠΡ 702

Η Πρώιμη Ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – Ζητήματα αρχαιολογικής έρευνας και ερμηνείας

3

Υ

15

ΑΠΡ 703

Από το κυνήγι και την τροφοσυλλογή στην παραγωγή της τροφής στον ελλαδικό χώρο –  Αρχαιολογικά ζητήματα ‘μετάβασης’

3

Υ

15

ΑΠΡ 704

Από τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλους του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου (12η – 9η χιλ. π.Χ.) στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (Μ. Ανατολή, Κύπρος, Ανατολία)

3

Υ

15

ΑΠΡ 705

Προϊστορικά τοπία: ανθρώπινες κοινωνίες και περιβάλλον

3

Υ

15

ΑΠΡ 706

Κοινωνικές και τελετουργικές πρακτικές στο προϊστορικό Αιγαίο

3

Υ

15

ΑΠΡ 707

Η οργάνωση των πρώτων γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων της Ελλάδας – Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνικές πρακτικές

3

Υ

15

ΑΠΡ 708

Προϊστορική αρχαιολογία και αρχαιολογικές επιστήμες

3

Υ

15

ΑΠΡ 709

Συστήματα ανταλλαγών και δίκτυα επικοινωνίας στην προϊστορική Ελλάδα

3

Υ

15

ΑΠΡ 710

Προϊστορική αρχαιολογία – Εθνοαρχαιολογία – Πειραματική Αρχαιολογία

3

Υ

15

ΑΠΡ 711

Η αρχαιολογία των ανθρώπινων καταλοίπων

3

Υ

15

ΑΠΡ 712

Αρχαιοβοτανική – Άνθρωποι και φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο

3

Υ

15

ΑΠΡ 713

Προϊστορικές τεχνολογίες – αρχαιολογικά δεδομένα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

3

Υ

15

ΑΠΡ 714

Η αρχαιολογία της διατροφής: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

3

Υ

15

ΑΠΡ 715

Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο

3

Υ

15

ΑΠΡ 716

Οι κοινωνίες του Αιγαίου στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: κύρια ερωτήματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

3

Υ

15

ΑΠΡ 717

Από την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλ.

3

Υ

15

ΑΠΡ 718

Το Βόρειο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: Εναλλακτικές πορείες προς την κοινωνική και οικονομική πολυπλοκότητα

3

Υ

15

ΑΠΡ 719

Τεχνολογικές παραδόσεις και καινοτομίες στην 3η και 2η χιλ. π.Χ. στο Αιγαίο

3

Υ

15

ΑΠΡ 720

Ζητήματα Παλαιολιθικής αρχαιολογίας

3

Υ

15

Μετάβαση στο περιεχόμενο