Διαδικασία Yποβολής Αιτήσεων

Διαδικασία Yποβολής Αιτήσεων

Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Αριθμός εισακτέων και διαδικασία αίτησης


Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές, που αντιστοιχούν σε δέκα (10) φοιτητές στην Προϊστορική Αρχαιολογία, δέκα (10) στην Κλασική Αρχαιολογία και δέκα (10) στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και κατά κατώτατο όριο σε δώδεκα (12), τουλάχιστον τέσσερις (4) ανά ειδίκευση σπουδών. Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν συγκεντρωθεί, δεν θα λειτουργήσει η εν λόγω ειδίκευση.
Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τον μήνα Μάϊο εκάστου έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων ανά ειδίκευση σπουδών του Π.Μ.Σ, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης.
Προϋπόθεση προκειμένου ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής να συμμετάσχει στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής είναι, πλην της κατοχής Τίτλου σπουδών, η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ1. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) τα αντίστοιχα διπλώματα που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, β) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, γ) με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, δ) με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ε) με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε Π.Μ.Σ. οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνομάθειας ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2. Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μεταξύ 1-15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σε έντυπη μορφή. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση, στην οποία o υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής) σε επίπεδο Γ1, καθώς και πιστοποίηση οιουδήποτε βαθμού γνώσης άλλων ξένων γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης, επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.

Κριτήρια επιλογής


Για να γίνει κάποιος δεκτός στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πρέπει να επιτύχει σε γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις σε δύο (2) μαθήματα της Ειδίκευσης, τα οποία ανακοινώνονται κάθε έτος με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του Π.Μ.Σ.
Τα θέματα των εξετάσεων κληρώνονται την ημέρα των εξετάσεων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με τους αναπληρωματικούς τους και τους αναβαθμολογητές. Ως εξεταστές είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. ευρισκόμενα σε άδεια. Οι εξεταστές είναι της ίδιας ή σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις συγγενούς ειδικότητας και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ένα μέλος Δ.Ε.Π. είναι εξεταστής σε ένα μόνο εκ των δύο μαθημάτων της Ειδίκευσης και εφαρμόζεται η εκ περιτροπής συμμετοχή των εξεταστών.
Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνονται:
I. Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις (40%). Θεωρείται ότι ο υποψήφιος επέτυχε στις γραπτές εξετάσεις, όταν ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα δύο μαθήματα της Ειδίκευσης είναι έξι (6) στη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10). Σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται. Λόγω της ακολουθούμενης εξεταστικής διαδικασίας δεν προβλέπεται η επίδειξη των γραπτών στους εξετασθέντες.
II. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40%).
III. Προφορική συνέντευξη (20%). Στην προφορική συνέντευξη λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία φακέλου, δηλαδή ο αριθμός και οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων της ειδικότητας, η συναφής με την Ειδίκευση δραστηριότητα, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και η εν γένει προσωπική συγκρότηση του υποψηφίου.

 Διαδικασία επιλογής

 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα που έχουν καθοριστεί από τον παρόντα Κανονισμό. Καλεί σε εξετάσεις, μετά το πέρας των οποίων οι επιτυχόντες σε αυτές προσκαλούνται σε συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες, αρκεί ο αριθμός να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό εισακτέων που ορίζεται στην ιδρυτική πράξη του Π.Μ.Σ. Αν υπάρχουν περισσότεροι ισοβαθμήσαντες για την τελευταία διαθέσιμη θέση, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί του πίνακα των επιτυχόντων. Η ένσταση εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και το αποτέλεσμά της κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
O τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δεν εγγραφεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβάνεται ως άρνηση αποδοχής της θέσης κι αυτή καλύπτεται με τον αμέσως επόμενο επιτυχόντα. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο