Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συνίσταται στη:

 • Συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Συνεχή παραγωγή καινοτόμων και κοινωφελών επιστημονικών ερευνών.
 • Διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών και υποδομών του Τμήματος, καθώς και του εργασιακού κλίματος.
 • Απόλυτη προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, της ελευθερίας του λόγου, της επιστημονικής δεοντολογίας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της εξωστρέφειας.
 • Ανάδειξη του έργου του Τμήματος και του ΑΠΘ στην κοινωνία, την πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα.
 • Κοινωνική προσφορά, μέσω της παραγωγής επιστημονικής γνώσης και της καλλιέργειας ανθρωπιστικών ιδεών.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • Σαφείς και διαυγείς διαδικασίες, στις οποίες μετέχουν όλα τα μέλη του Τμήματος.
 • Τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ.
 • Τη σύμφωνη με τη στρατηγική του ΑΠΘ θέσπιση, αναστοχασμό, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • Την οργάνωση και τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
 • Τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 • Τη διαφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, της ελευθερίας του λόγου, της επιστημονικής δεοντολογίας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της εξωστρέφειας.
 • Την υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
 • Τη μέριμνα για τους/τις φοιτητές/τριες και για τον φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Τη συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, των διδακτικών μεθόδων και των ερευνητικών υποδομών.
 • Την εκπόνηση καινοτόμων και κοινωφελών ερευνών.
 • Τη διαρκή και στενή σύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας.
 • Τη συντήρηση και βελτίωση των δομών και υποδομών του Τμήματος.
 • Τη συνεχή βελτίωση και ανάδειξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του έργου του Τμήματος και του ΑΠΘ.

Περισσότερα εδώ: https://shorturl.at/gqw39

Μετάβαση στο περιεχόμενο